Obchodní podmínky

Obchodní podmínky DaPaM

 

Obchodní podmínky společnosti DaPaM s.r.o. se sídlem Praha 10 – Vršovice, Petrohradská 141/52, PSČ 101 00, IČ 28865421, DIČ CZ28865421; zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 149944.

 

Práva a povinnosti, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).

 

1.          Základní ustanovení

 

1.1.     Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde na jedné straně je společnost DaPaM s.r.o. (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 

2.          Objednávka

 

2.1.     Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a je pro kupujícího závazná po dobu 3 týdnů od doručení prodávajícímu.

2.2.     Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 

 • prodávajícího – obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího,
 • kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího,
 • specifikace požadovaného zboží uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu),
 • množství požadovaných kusů zboží,
 • způsob platby,
 • požadovaný termín dodání zboží,
 • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání.

 

3.          Uzavření smlouvy

 

3.1.     Internetový katalog zboží užívaný prodávajícím, jakož i ústní informace o cenách zboží jsou informativní a nezávazné a tudíž nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ.

 

3.2.     Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající do 3 týdnů od obdržení objednávky ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství zboží, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží (dále jen „základní smluvní podmínky“). Prodávající je oprávněn přijmout nabídku s dodatkem nebo odchylkou, jestliže nemění základní smluvní podmínky. Po ověření objednávky prodávajícím dojde mezi stranami k uzavření smlouvy. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze zboží.

 

3.3.     V případě, že prodávající některou ze základních smluvních podmínek objednávky neakceptuje, zašle kupujícímu do 3 týdnů od okamžiku obdržení objednávky závaznou nabídku s uvedením možných variant. Pokud kupující ve lhůtě 3 týdnů od okamžiku doručení nabídky akceptuje některou z navržených variant, dojde okamžikem doručení přijetí nabídky prodávajícímu k uzavření smlouvy ohledně této varianty. Ze strany kupujícího nemůže dojít k modifikované akceptaci – pokud odpověď kupujícího bude obsahovat dodatek nebo odchylku, není odpověď přijetím nabídky na uzavření smlouvy, a to ani když podstatně nemění podmínky nabídky. V takovém případě se odpověď považuje za novou objednávku. To platí i na uzavírání dodatků ke smlouvě. Nevyjádří-li se prodávající k objednávce nebo kupující k závazné nabídce do 3 týdnů, platí, že strana uzavření smlouvy odmítla.

 

3.4.     V případě, že výrobce přestane do České republiky zboží dodávat nebo uvede na trh novou verzi zboží až po uzavření smlouvy mezi stranami, prodávající je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí veškerá poskytnutá plnění do 14 dnů od účinnosti odstoupení. Na žádné další plnění z tohoto důvodu nemá kupující nárok. Kupující nemá z tohoto důvodu zejména nárok na náhradu újmy.

 

3.5.     Závazek mezi oběma stranami zaniká pro následnou nemožnost plnění v případě, že výrobce přestane zboží vyrábět. Prodávající musí kupujícímu tuto skutečnost oznámit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o nemožnosti plnění dozvěděl, jinak je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škodu vzniklé tím, že kupující nebyl o nemožnosti plnění včas vyrozuměn. Strany si vrátí veškerá poskytnutá plnění do 14 dnů od dne, kdy prodávající kupujícímu oznámil nemožnost plnění.

 

 

4.          Platební podmínky

 

4.1.     Kupující je oprávněn si v objednávce zvolit jakýkoliv z následujících způsobů úhrady kupní ceny:

 

·       hotově = při osobním odběru zboží,

·       dobírkou = při převzetí zboží od dopravce,

·       platebním převodem = úhrada zálohové faktury za zboží.

 

4.2.     Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky. Povinnost kupujícího uhradit svůj dluh vůči prodávajícímu je v případě platebního převodu splněna dnem připsání částky na účet prodávajícího uvedený na zálohové faktuře na zboží.

 

4.3.     Až do úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví prodávajícího. Zcizení zboží, jeho zatížení, především jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazku ke zboží ve prospěch třetí strany je před přechodem vlastnického práva na kupujícího vyloučeno.

 

4.4.     Trvá-li prodlení kupujícího s plněním povinnosti uhradit kupní cenu déle než 14 dnů, jde o porušení smlouvy podstatným způsobem a prodávající má právo od smlouvy z tohoto důvodu odstoupit.

 

4.5.     Porušení povinností strany plynoucí z kteréhokoliv smluvního vztahu mezi stranami podstatným způsobem je důvodem pro odstoupení od kterékoliv z ostatních smluv uzavřených mezi stranami. Kupující může odepřít plnění proto, že dluh druhé strany vzniklý z jiného právního důvodu nebyl splněn řádně a včas. Ustanovení § 1913 OZ se na práva a povinnosti smluvních stran nepoužije.

 

 

5.          Funkčnost zboží

 

5.1.     Prodávající neodpovídá za vhodnost zboží k určitému účelu použití a za možnost použití ve stávajícím operačním systému kupujícího, pokud jde o softwarové produkty.

 

 

6.          Dodání zboží, způsoby dodání

 

6.1.     Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 6.5., 6.6., 6.7. a 6.8.) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

 

·       ověření objednávky,

·       volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce,

·       provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při úhradě kupní ceny platebním převodem).

 

6.2.     Objednané zboží je předáno dopravci nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

 

6.3.     U produktů s termínem dodání "Obvykle 1-2 dny", je nutné uskutečnit objednávku do 15:00 hodin, jinak se datum dodání může prodloužit o další den. Tento termín platí pouze v případě, že Vámi objednané zboží je na skladě u dodavatele. Prodávající je oprávněn termín dodání i opakovaně měnit v případě, že zboží není na skladě u dodavatele; je však povinen změnu oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.  Termín dodání zároveň označuje čas, za který se zboží od dodavatele přesune na sklad prodávajícího, odtud probíhá následná distribuce ke kupujícímu.

 

6.4.     Kupující je povinen při převzetí zboží provést rovněž kontrolu sériových čísel zboží se záznamem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit prodávajícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. Prodávající zajistí zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dní od okamžiku doručení reklamace. Neupozorní-li kupující na rozdíl v této lhůtě, pak je rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce, důvodem pro odmítnutí reklamace.

 

 

6.5.     Na adresu dodání s dobírkou

 

6.5.1.Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Náklady spojené s dodáním na adresu dodání nese kupující.

 

6.5.2.Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení a informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce doručit zboží následující pracovní den. V případě, že dopravce kupujícího opět nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném druhé písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně, nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Pokud kupující nekontaktuje dopravce během dalších několika pracovních dní, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy; strany si poté vrátí již poskytnutá plnění.

 

 

6.6.     Na adresu dodání bez dobírky

 

6.6.1.Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou.

 

6.6.2.Kupující je povinen převzít objednané zboží od dopravce (logistického partnera prodávajícího). Kupující jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

 

 

6.7.     Osobní odběr

6.7.1.Kupující se zavazuje odebrat zboží na adrese provozovny prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce, a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

 

6.7.2.Kupující bere na vědomí, že objednáním zboží vzniká rezervace produktu (produktů) na jeho jméno a délka rezervace činí 3 pracovní dny. V případě nevyzvednutí do 3. pracovního dne ode dne objednávky, popřípadě neprodloužení rezervační lhůty, a to buď telefonicky, nebo e-mailem, dojde k odstoupení od smlouvy.

 

6.7.3.Za předání zboží se považuje den, kdy je kupujícímu umožněno disponovat se zbožím na adrese provozovny prodávajícího.

 

 

6.8.     Dodání zboží - omezení hmotnosti

 

6.8.1.V případě, že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

 

 

6.9.     Místo plnění

 

6.9.1.Místem plnění při odběru zboží dle bodu 6.5., 6.6. a 6.7. je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání dopravci k přepravě do místa určení. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení apod.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území České Republiky pojištěno do výše 50.000,- Kč.

 

7.          Zjevný rozpor se smlouvou

 

7.1.     Kupující je při převzetí povinen zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem nebo výdejkou a současně překontrolovat, zda obaly nebo zboží nejsou zjevně poškozeny (závady zjištěné při této kontrole jsou dále nazývány „zjevný rozpor se smlouvou“).

 

7.2.     Při zjištění zjevného rozporu se smlouvou je kupující povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. V případě, že kupující řádně a včas tyto vady nereklamuje, jeho nároky z vad zanikají.

 

7.3.     V případě zjištění zjevného rozporu se smlouvou má kupující právo zboží nepřevzít.

 

7.4.     Zjistí-li kupující při předání zboží zjevný rozpor se smlouvou, je současně povinen tuto skutečnost sdělit ihned při převzetí doručiteli zásilky a současně tuto skutečnost uvést na dodacím listu, nebo výdejce prodávajícího..

 

7.5.     Podpisem dodacího listu bez učinění výhrad kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a byla dodána v neporušeném obalu a ve správném počtu balíků. V takovém případě není možné reklamovat produkt z důvodu zjevného rozporu se smlouvou.

 

 

8.          Dopravné

 

8.1.     Účtování dopravného se řídí dle platného ceníku zvoleného dopravce.

 

 

9.          Smluvní pokuta

 

9.1.     Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy prodávající předá dopravci zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k její úhradě.

 

10.       Licence

 

10.1.  Autorská práva i jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům. Kupujícímu vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat. Podrobnosti stanoví licenční ujednání mezi kupujícím a výrobcem (EULA).

 

10.2.  Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech nebo jakékoliv jejich části či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

 

 

11.       Záruka

 

11.1.  Prodávající poskytuje záruku specifikovanou v daňovém dokladu, nebo v dodacím listu nebo výdejce nebo ve výrobním listu PC sestavy nebo v servisním protokolu, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží. Délka záruční doby může být pro jednotlivé díly zboží stanovena rozdílně.

 

11.2.  U některého zboží lze zakoupit rozšíření délky nebo rozsahu záruky, záruka se pak řídí též příslušnými registračními podmínkami, resp. smluvním ujednáním o rozšíření záruky. Odchylná ustanovení registračních podmínek (dle registrační karty), resp. smluvního ujednání o rozšíření záruky, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

11.3.  Ze záruky vzniká kupujícímu pouze právo na bezplatné odstranění vad, na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby vyskytnou při dodržení uvedených záručních podmínek. V případě vady neodstranitelné vzniká kupujícímu pouze právo na výměnu zboží za zboží stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů srovnatelných). Oprava vadného dílu může být provedena s použitím součástek, které jsou nové nebo srovnatelné s novými v souladu s výrobními standardy a obvyklými postupy. Prodávající se stává vlastníkem jakéhokoliv výrobku nebo jeho částí demontovaných a nahrazených během opravy.

 

11.4.  Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v případě servisních prací v instalaci provedené prodávajícím. Prodávající je povinen plnit své povinnosti vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zboží.

 

11.5.  Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či prodávajícím stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením, na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného než výrobcem výslovně doporučeného spotřebního materiálu či příslušenství. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé počítačovými viry, instalací softwaru nedodaného prodávajícím, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení. Předmětem záručního plnění není běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. Záruka se též nevztahuje na opotřebení součástí zboží, u nichž výrobce limitoval životnost takové součásti, jestliže tato byla překročena, a na přirozené opotřebení součástí při výrobcem doporučeném užívání zboží (např. válce, lampy, gumové součásti, filtry, přirozený pokles kapacity akumulátorů apod.). Ze záruky je dále vyloučen pomocný a spotřební materiál, vady, které jsou funkční ve výrobním standardu (např. vady obrazových prvků-pixelů na monitoru) a přenos dat.

 

11.6.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Bude-li zboží v rámci záruky vyměněno, pak vyměněné zboží má záruční dobu do zbytku původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen produkt převzít.

 

11.7.  Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na produktu nebo porušením záruční nálepky, neoprávněným zásahem do produktu. Nedodržením záručních podmínek kupujícím zanikají práva kupujícího vyplývající ze záruky.

 

11.8.  Je-li zbožím softwarový produkt (dále jen „SW“), záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující (resp. uživatel) stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce SW. Toto zboží nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci SW, ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu.

 

11.9.  V případě záruční vady počítače, která má za následek ztrátu prodávajícím dodaného instalovaného SW, zajistí prodávající zdarma uvedení počítače do stavu, ve kterém byl kupujícímu předán.

 

11.10.   Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem nebo dodavatelem instalovaného SW produktu, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či prodávajícím instalovaných softwarových produktů (tzv. OEM software), instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené kupujícím nebo třetí osobou.

 

11.11.   V případě oprav hardwarových vad nebo úprav zboží provedených jako pozáruční nebo jako placené v záruční době (tj. nespadajících do rozsahu záruky), činí smluvní záruka na poskytnutý materiál 6 měsíců a na provedenou práci 3 měsíce. Služby nespadající do rozsahu záruky poskytuje prodávající za úplatu.

 

11.12.   Zboží je určeno pro provoz při napájecí síti odpovídající technické normě, v prostředí bez výkyvů teplot a vlhkosti. Je třeba ho řádně udržovat a provozně zatěžovat podle pokynů výrobce či prodávajícího (zejména viz návod k obsluze, resp. uživatelská příručka apod.). Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem k obsluze a dodržovat podmínky provozu a údržby. Se zbožím je nutné používat pouze spotřební materiál a příslušenství, které jsou předepsány výrobcem. Jakékoli zásahy do zboží mohou být provedeny pouze prodávajícím.

 

11.13.   V případě paměťových médií je nutné, aby kupující v rámci obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má náhodný charakter. Prodávající nenese odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Kupující má povinnost pravidelně preventivně zálohovat uložená data.

 

11.14.   Před předáním zboží k opravě má kupující povinnost zabezpečit vytvoření odpovídající zálohy uložených dat i programů a zabránění jejich možnému zneužití. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození dat a programů, které jsou uloženy na zařízeních pro jejich ukládání.

 

11.15.   Prodávající není odpovědný za slučitelnost prodaných počítačů a počítačových součástí s jinými díly, které prodávající výslovně neschválí, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla výslovně garantována ve smlouvě. Prodávající není odpovědný za plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné pro kupujícím používaný operační systém. Za případné závady způsobené omezenou funkčností SW aplikací, které nesplňují podmínku specifikovanou v předchozí větě, prodávající neodpovídá.

 

11.16.   Pokud bude kupující žádat, aby prodávající nainstaloval do počítače přídavné zařízení nebo díly, které nejsou předmětem dodávky prodávajícího, pak prodávající nenese žádnou odpovědnost za změnu povahy zboží, která tímto bude způsobena, ani za závady či škody tímto vzniklé.

 

11.17.   O neoprávněnou reklamaci se jedná, nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky. Kupující je v takovém případě povinen před převzetím zařízení od prodávajícího uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady na testování.

 

12.       Reklamační řád

 

12.1.  Při uplatnění nároku ze záruky (reklamace) je vždy nutno předložit:

 • Doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného produktu, tj. dodací list nebo výdejka nebo výrobní list PC sestavy nebo servisní protokol, případně předávací protokol.
 • V případě zásilkového prodeje – přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží.
 • Reklamované zboží, a to kompletní včetně dokumentace, s neporušenými záručními nálepkami.
 • Popis o jakou vadu jde a jak se projevuje.
 • V případě zboží se zakoupenou rozšířenou zárukou předložit příslušný doklad, registrační kartu nebo kopii smlouvy.

 

12.2.  Pokud kupující nesplní náležitosti řádné reklamace uvedené shora, má prodávající právo bez dalšího reklamaci odmítnout.

 

12.3.  Vady, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení odborné péče při předání zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.

 

12.4.  Místem reklamace je sídlo prodávajícího. V případě, že je nezbytné provést odstranění vad u kupujícího, zavazuje se kupující vytvořit prodávajícímu podmínky pro zdárné provedení zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přístup do systému, přítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vyřízení formalit pro provedení opravy reklamované vady nezbytných.

 

12.5.  O výsledku reklamace je kupující informován do 1 měsíce od převzetí zboží k reklamaci. Prodávající je oprávněn k odstranění vad použít třetích osob.

 

 

13.       Sdělení před uzavřením smlouvy

 

13.1.  Prodávající sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky; to se netýká dopravného),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od prodávajícího, případnou povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu má kupující v případě, že zvolí způsob úhrady kupní ceny platebním převodem,

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

d) ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího (www.dapam.cz) uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v případě osobního odběru je náklad 0,- Kč;

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek prodávajícího;

f) kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele (kupujícího) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) v případě, že kupující chce podat stížnost, může se obrátit na prodávajícího, případně se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci.

 

14.       Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

14.1.  Kupující má v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Spotřebitelem se rozumí kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Lhůta podle věty první tohoto článku běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

14.2.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Kupující je oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek prodávajícího, není to však jeho povinností.

 

14.3.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty.

 

14.4.  Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce.

 

14.5.  Prodávající není povinen platbu vracet do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

14.6.  Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat zpět nebo jej předat v sídle prodávajícího na adrese Petrohradská 141/52, Praha 10, 101 00. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

 

14.7.  Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

14.8.  Pokud kupující požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí prodávajícímu částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy kupující prodávajícího informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

15.       Odpovědnost

 

15.1.  Prodávající odpovídá kupujícímu, který není spotřebitelem, za újmu způsobenou mu pouze úmyslným porušením povinností vyplývajících ze závazku mezi stranami. Prodávající zejména neodpovídá takovému kupujícímu za újmu, která mu vznikne v důsledku: užití zboží v rozporu s návodem k obsluze, nesprávného nebo neadekvátního používání zboží, užití zboží v jiném než doporučeném prostředí.

 

15.2.  Prodávající je povinen uhradit kupujícímu, který není spotřebitelem, újmu pouze tehdy, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s úmyslným porušením povinností prodávajícím. V jiných případech nemá kupující právo na náhradu újmy.

 

15.3.  Celková odpovědnost prodávajícího za újmu kupujícímu, který není spotřebitelem, plynoucí jakkoli ze smlouvy nebo ve spojení se smlouvou nepřesáhne 125 % ceny objednaného zboží.

 

15.4.  Nárok na náhradu újmy je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.

 

15.5.  Žádná ze smluvních stran není odpovědná za neplnění povinnosti, není-li konkrétní povinnost možné splnit v důsledku okolností nezávislých na její vůli (vyšší moci). Příkladem takových okolností jsou např. stávky, teroristické útoky, válka, problémy v zásobování, přepravě či výrobě, změna obecně závazných právních předpisů a přírodní katastrofy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna v takovém případě plnit svoji povinnost v přiměřeně prodloužené lhůtě; pokud však takové okolnosti trvají déle než 60 dnů, může kterákoliv smluvní strana písemným oznámením od smlouvy odstoupit, aniž by byla povinna poskytnout druhé straně kompenzaci.

 

 

16.       Poskytované údaje

 

16.1.  V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

 

16.2.  Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: obchodní firma (resp. název), IČ, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČ a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou platebním převodem.

 

 

17.       Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

17.1.  Uzavřením smlouvy s prodávajícím souhlasí kupující, který je fyzickou osobou, se shromažďováním a použitím údajů vymezených v čl. 16 těchto obchodních podmínek i informací o svých nákupech. pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat, a to v celém rozsahu nebo jen částečně.

 

17.2.  Kupující svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v databázi společnosti DaPaM s.r.o. Jestliže je kupující fyzickou osobou, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně prohlašuje, že byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), řádně informován.

 

17.3.  V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se uplatní následující pravidla: Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu neurčitou. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Kupující dále může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně odstranění vzniklého stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím, respektive jeho zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

 

18.       Závěrečná ustanovení

 

18.1.  Prodávající je oprávněn k plnění svých povinností použít třetí osobu. Kupující dává uzavřením smlouvy souhlas s postoupením smlouvy prodávajícím na třetí osobu, a to částečně či jako celku. Kupující nemá právo tuto smlouvu bez souhlasu prodávajícího postoupit.

 

18.2.  Práva a povinnosti vyplývající ze závazků mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající ze smlouvy i předsmluvních vztahů mezi stranami daného právního poměru budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

18.3.  Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. Smluvní strany se vzdávají práva odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení OZ (tj. zejména se nepoužijí ustanovení § 1977-1979, 2002-2005). Následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti mezi stranami: § 1805 odst. 2, § 1950, §1971, § 2000, § 2050. V případě, že kupující je podnikatelem a uzavírá s prodávajícím smlouvu při svém podnikání, neuplatní se následující ustanovení OZ: § 1793 až 1796, § 1799 a § 1800.

 

18.4.  Dojde-li k uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné, vylučují smluvní strany účinnost ustanovení § 1757 OZ na jejich vztah. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. Smluvní strany vylučují účinnost ustanovení § 1951 OZ. Dlužník je tedy vždy povinen hradit toliko věřiteli, věřitel nemá právo vystavit kvitanci nebo potvrzení, že je plnění oprávněna přijmout třetí osoba. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část. Ustanovení § 576 OZ se na právní poměr stran nepoužije.

 

18.5.  Pro účely doručování písemností mezi stranami se namísto ustanovení § 573 OZ uplatní následující pravidla: Doručováno bude na adresu stran uvedenou ve smlouvě. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se písemnost považuje za doručenou i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do schránky. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou desátým dnem úložní doby.

 

18.6.  Veškeré smlouvy mezi stranami musí být uzavřeny výhradně písemně s tím, že i dodatky či právní jednání směřující k ukončení či změně těchto smluv je možné uzavřít toliko písemně. Veškeré výzvy, reklamace, upozornění a podobně je možné také činit toliko písemně. Za písemnou formu se považují i data zasílaná emailem na adresu info@dapam.cz nebo jinou e-mailovou adresu sdělenou kupujícímu, jakož i data zasílaná kupujícímu na adresu, ze které kupující kontaktoval prodávajícího, případně kterou prodávající sdělí. E-mailová zpráva nevyžaduje elektronický podpis. Data odeslaná e-mailem se považují za doručená třetí pracovní den po jejich odeslání, a to i když se adresát o jejich odeslání nedozví. To neplatí, pokud se odesílateli vrátí automatická odpověď v nepřítomnosti.

 

18.7.  Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto obchodních podmínek a smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se zboží, ledaže je ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 

18.8.  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 1. 2014. Tyto obchodní podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího a jsou k dispozici v sídle prodávajícího.

 

formulář pro odstoupení od smlouvy

 

V Praze dne 01. 01. 2014

 

DaPaM s.r.o.