GDPR

GDPR

Každý správce má na základě čl. 13 a 14 GDPR právo na informace tedy správce má informační povinnost. Dle § 7 návrhu zákona o zpracování osobních údajů lze tuto povinnost splnit i prostřednictvím zveřejněním informací způsobem umožňující dálkový přístup.

 

Společnost DaPaM s.r.o., IČO: 28865421, se sídlem na Praha 10 - Vršovice, Petrohradská 141/52, PSČ 10100 je správcem osobních údajů. Společnost při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dodržuje základní zásady stanovené GDPR. Společnost nemá na základě GDPR povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.  V případě dotazů nás prosím kontaktujte na info@dapam.cz.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost o Vás může zpracovávat níže specifikované osobní údaje, které od Vás získá při níže popsaných interakcí a za níže popsaným účelem na základě níže popsaného právního základu ke zpracování.

Společnost nepředává Vaše osobní údaje žádným příjemcům osobních údajů ani nepředává osobní údaje do třetích zemí.

K Vašim osobním údajům mají přistup pouze zaměstnanci společnosti, kteří jsou povinni s Vašimi osobními údaji nakládat v souladu s GDPR.

Společnost může Vaše osobní údaje sdělit třetím osobám v případě:

- pokud bude prodávat jakýkoli závod nebo aktiva; v takovém případě může Vaše osobní údaje sdělit potenciálnímu kupujícímu tohoto závodu či aktiv. Pokud bude společnost či nějaká část jejích aktiv odkoupena třetí osobou, jsou osobní údaje jeho zákazníků týkající se těchto aktiv, které má v držbě, jedním z těchto aktiv. V takovém případě zpracovává vaše údaje v případě potřeby kupující, který jedná jako nový správce osobních údajů, a zpracování vašich osobních údajů se řídí jeho zásadami ochrany soukromí.

- má povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování nebo uplatňování podmínek užívání/prodeje či jiných podmínek, s nimiž jste souhlasili, nebo na ochranu práv, majetku či bezpečnosti společnosti, našich zákazníků či zaměstnanců.

- má-li k tomu váš souhlas

- nebo pokud jí to povoluje zákon.

Vaše osobní údaje společnost uchovává pouze tak dlouho, dokud je potřebuje pro účel, za kterým  je obdržela, aby vyhověla Vašim potřebám nebo splnila své právní povinnosti.

Pro určení doby uchovávání Vašich údajů používá společnost níže uvedená kritéria:

- pokud si zakoupíte výrobky a služby, uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu,

- pokud se účastníte propagační nabídky, uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání propagační nabídky,

- pokud nás kontaktujete s dotazem, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro zpracování vašeho dotazu,

- pokud si vytvoříte účet, uchováváme vaše osobní údaje, dokud nás nepožádáte, abychom je smazali, nebo po určitou dobu nečinnosti (chybí aktivní interakce se značkami) stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny,

- pokud jste souhlasili se zasíláním přímých marketingových sdělení, uchováváme vaše osobní údaje, dokud neodhlásíte jejich odběr nebo nás nepožádáte, abychom je smazali, nebo po určitou dobu nečinnosti (chybí aktivní interakce se značkami) stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny,

- pokud jsou na vašem počítači umístěny soubory cookies, uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu (např. po dobu trvání relace v případě souborů cookies v nákupním košíku nebo souborů cookies pro identifikátory relace) a po dobu stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny.

Některé osobní údaje můžeme uchovávat, abychom splnili své právní nebo správní povinnosti a rovněž mohli spravovat naše práva (například domáhat se svých nároků u soudů), nebo pro statistické účely či účely uchovávání historie.

Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme použít, jsou z našich systémů a záznamů vymazány nebo anonymizovány, aby vás již nebylo možné identifikovat.

Společnost Vás tímto upozorňuje na Vaše práva dle GDPR a to konkrétně na právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze na základě souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

U společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

 

 

 

V průběhu, kterých interakcí můžete poskytnout své údaje a my je můžeme shromažďovat?

Jaké osobní údaje od vás můžeme získat přímo nebo v důsledku vaší interakce s námi? 

Za jakým účelem můžeme vaše údaje použít?

Jaký je právní základ pro používání vašich osobních údajů? 

Vytvoření a správa účtu

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace shromážděné při vytvoření účtu na internetových stránkách/v aplikacích společnosti, při přihlášení k účtu na sociálních sítích nebo v prodejně.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- jméno a příjmení,
- pohlaví,
- e-mailovou adresu,
- adresu,
- telefonní číslo,
- fotografii,
- datum narození nebo věkovou kategorii,
- identifikační číslo, uživatelské jméno a heslo,
- osobní popis nebo preference,
- podrobnosti objednávky,
- profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).

Abychom:

- spravovali vaše objednávky,
- spravovali jakékoli akce, ankety nebo soutěže, kterých se rozhodnete zúčastnit,
- odpověděli na vaše dotazy a jinak s vámi komunikovali,
- vám nabídli věrnostní program,
- vám umožnili spravovat své preference,

- vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali), která mohou být přizpůsobena vašemu „profilu“ (např. na základě osobních údajů, které o vás máme, a vašich preferencí),- mohli nabízet personalizované služby podle charakteristiky kosmetických výrobků, které používáte,
- sledovat a zlepšovat naše internetové stránky/aplikace,
- provádět analýzy a sbírat statistická data,
- zabezpečit naše internetové stránky/aplikace a chránit obě strany před podvody.


Plnění smlouvy 
Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali (např. vytvoření účtu, vyplnění ankety nebo nákup výrobku).

Souhlas 
se zasíláním přímých marketingových sdělení.
Oprávněný zájem 
Zajistit, aby byly naše internetové stránky/aplikace zabezpečené, chránit je proti podvodům a lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.

 

 

   

Newsletter a přihlášení k odběru reklamních sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- e-mailovou adresu,
- jméno a příjmení,
- osobní popis nebo preference,
- profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).

Abychom:

- vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali), která mohou být přizpůsobena vašemu „profilu“ na základě osobních údajů, které o vás máme, a vašich preferencí (vč. polohy vaší oblíbené prodejny),
- provádět analýzy a sbírat statistická data, 


- uchovávat aktualizovaný seznam s odhlášenými odběry, pokud jste nás požádali, abychom vás již nekontaktovali.

Souhlas 
se zasíláním přímých marketingových sdělení.
Oprávněný zájem 
Přizpůsobit naše marketingová sdělení, zjistit jejich účinnost a zajistit, abyste dostávali co nejrelevantnější hodnocení, a dále lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.


Právní důvody 
Uchovávat vaše údaje na seznamu s odhlášenými odběry, pokud jste nás požádali, abychom vám již nezasílali žádná přímá marketingová sdělení.

 

 

   

Správa nákupů a objednávek

 

 

 

 


Informace shromážděné během nákupního procesu na internetových stránkách/v aplikacích/na stránkách sociálních sítí nebo v prodejně.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- jméno a příjmení,
- e-mailovou adresu,
- adresu (dodací a fakturační),
- telefonní číslo,
- osobní popis nebo preference,
- profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),
- informace o transakci, včetně zakoupených výrobků a polohy prodejny,
- platební údaje, nebo
- historii nákupů.

 

Abychom:

- vás kontaktovali s cílem dokončit vaši objednávku, pokud jste si ji uložili v nákupním košíku nebo jste vložili výrobky do nákupního košíku a stále jste přihlášeni,
- vás informovali, jakmile bude výrobek, který jste si chtěli zakoupit, dostupný,
- zpracovali a sledovali vaši objednávku, včetně dodání výrobku na vámi uvedenou adresu,
- spravovali platbu vaší objednávky. Upozorňujeme, že platební údaje (číslo kreditní karty / informace o účtu PayPal / údaje o bankovním účtu) neshromažďujeme přímo, ale prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb.
- Spravovali jakoukoli komunikaci týkající se vaší objednávky.


- Zabezpečili transakce pro případ podvodu. Upozorňujeme, že pro detekci podvodu a zajištění, aby platba byla dokončena a provedena vámi či osobou, kterou jste k tomu oprávnili, používáme řešení nezávislého poskytovatele.
- Mohli upravit váš profil, pokud provedete nákup pomocí údajů o účtu,
- měřit spokojenost,
- spravovat jakýkoli spor týkající se nákupu,
- pro statistické účely.

Plnění smlouvy: 
Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali (nákup).

 

Oprávněný zájem 
Ochránit vás a rovněž nás před podvodnými transakcemi a zajistit, aby byla platba dokončena a nebyla předmětem podvodu či zpronevěry.

 

 

   

Prohlížení internetových stránek

Informace shromážděné pomocí souborů cookies či pomocí obdobných technologií („soubory Cookies“*) v rámci vašeho prohlížení internetových stránek/aplikací a/nebo internetových stránek/aplikací třetích osob.

Informace týkající se souborů Cookies umístěných prostřednictvím dané stránky/aplikace naleznete v tabulce s příslušnými soubory cookies.

* Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem zařízení (počítači, tabletu nebo telefonu) při prohlížení internetových stránek, včetně stránek koncernu.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- Údaje týkající se vašeho použití našich internetových stránek/aplikací:
- odkud pocházíte,
- přihlašovací údaje,
- stránky, které jste si prohlíželi,
- videa, která jste zhlédli,
- inzeráty, na které kliknete nebo které využijete,
- výrobky, které vyhledáváte,
- vaše poloha,
- trvání návštěvy,
- výrobky, které vložíte do košíku.


Technické informace:

- IP adresa,
- informace o prohlížeči,
- informace o zařízení.
- Jedinečné identifikační číslo přidělené každému návštěvníkovi a datum konce platnosti takového čísla.

Je-li to relevantní, používáme soubory Cookies u jiných osobních údajů, které jste s námi již sdíleli (například předchozí nákupy, nebo pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru e-mailem), či pro níže uvedené účely:

- umožnění řádného fungování našich internetových stránek/aplikací:
     - řádné zobrazení obsahu,
     - vytvoření a zapamatování košíku,
     - vytvoření a zapamatování vašich přihlašovacích údajů,
     - personalizace rozhraní, např. jazyk,
     - parametry vašeho zařízení, včetně rozlišení displeje/obrazovky apod.,
     - zlepšení našich internetových stránek/aplikací, například testováním nových nápadů.
- Abychom zajistili, že internetové stránky/aplikace budou zabezpečené a chráněné, a ochránili vás před podvodem nebo zneužitím vašich internetových stránek či služeb, například prostřednictvím odstraňování poruch.
- Mohli provádět statistiky s cílem:
     - předcházet tomu, aby návštěvníci byli zaznamenáni dvakrát,
     - zjišťovat reakce uživatelů na naše reklamní kampaně,
     - zlepšovat naše nabídky,
     - zjišťovat, jak jste se o našich internetových stránkách/aplikacích dozvěděli.


- Mohli dodávat behaviorálně cílenou internetovou reklamu:
     - internetovou reklamu na výrobky, které by vás mohly zajímat, na základě vašeho předchozího chování,
     - zobrazit vám inzeráty a obsah na platformách sociálních médií.
- Vám mohli přizpůsobit služby:
     - zasílat vám doporučení, marketingová sdělení či obsah na základě vašeho profilu a zájmů,
     - zobrazit naše internetové stránky/aplikace vám na míru, například si zapamatovat obsah vašeho košíku nebo přihlašovací údaje, váš jazyk, soubory cookies pro úpravu uživatelského rozhraní (např. parametry vašeho zařízení, včetně rozlišení obrazovky/displeje, preference písma apod.).
- Mohli umožnit sdílení našeho obsahu na sociálních sítích (tlačítka pro sdílení ke zobrazení stránky).

Oprávněný zájem: 
Zajistit, abychom vám poskytovali internetové stránky/aplikace, reklamu a sdělení, které řádně fungují a jsou neustále zdokonalovány díky souborům cookies, které i) jsou pro fungování našich stránek/aplikací nezbytné, ii) používáme s cílem uchovávat naše stránky/aplikace zabezpečené a chráněné.

Souhlas 
s veškerými dalšími soubory cookies.

 

 

   

Propagační akce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace shromážděné při hrách, soutěžích, propagačních nabídkách, žádostech o vzorky a anketách.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- jméno a příjmení,
- e-mailovou adresu,
- telefonní číslo,
- datum narození,
- pohlaví,
- adresu,
- osobní popis nebo preference,
- profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),
- ostatní informace, které jste s námi o sobě sdíleli (např. prostřednictvím stránky „Můj účet“, dále pokud jste nás kontaktovali nebo nám poskytli svůj obsah, jako jsou fotky nebo recenze, nebo formou dotazu prostřednictvím chatu na některých stránkách/v některých aplikacích, nebo své účasti v soutěži, hře nebo anketě).

- Dokončili úkoly, o které jste nás požádali, například správa vaší účasti v soutěžích, hrách a anketách, včetně zohlednění vaší zpětné vazby a návrhů,


- pro statistické účely.


- Vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali).

Plnění smlouvy 
Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali.

Oprávněný zájem 
Lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.

 Souhlas 
se zasíláním přímých marketingových sdělení.

 

 

   

Obsah generovaný uživatelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace shromážděné v případech, kdy přidáte obsah na jednu z našich sociálních platforem nebo přijmete, že můžeme opětovně použít obsah, který jste sdíleli na sociálních sítích.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- jméno a příjmení nebo přezdívka,
- e-mailovou adresu,
- fotografii,
- osobní popis nebo preference,
- profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),
- ostatní informace, které jste s námi o sobě sdíleli (např. prostřednictvím stránky „Můj účet“, dále pokud jste nás kontaktovali nebo nám poskytli svůj obsah, jako jsou fotky nebo recenze, nebo formou dotazu prostřednictvím chatu na některých stránkách/v některých aplikacích).

- V souladu se zvláštními podmínkami, které jste přijali:
     - sdíleli vaši recenzi či obsah,
     - propagovali naše výrobky.

 

 

 

 

 

 

 

Pro statistické účely.
Souhlas 
se znovu použitím obsahu, který jste zveřejnili na internetu.


 

 

Oprávněný zájem 
Lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním, a propagovat a zlepšovat tak naše služby, výrobky a značky.

 

 

   

Dotazy

Informace shromážděné při položení dotazu (např. prostřednictvím naší péče o zákazníky) týkající se našich služeb.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

- jméno a příjmení,
- telefonní číslo,
- e-mailovou adresu,
- ostatní informace, jež jste s námi o sobě sdíleli v souvislosti s dotazem (které mohou zahrnovat údaje o tělesné charakteristice a zdravotním stavu).

- Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, 
v případě potřeby vás spojili s příslušným oddělením.
- Pro statistické účely.
Souhlas 
se zpracováním vašeho dotazu.Oprávněný zájem 
Lépe porozumět potřebám a očekáváním našich zákazníků a zlepšit tak naše služby, výrobky.